Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid Matchis Fonds Stamceldonatie

Bescherming van uw privacy is erg belangrijk.

Het is voor ons van groot belang om een betrouwbare en veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijk regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.  

Privacyverklaring Matchis Fonds Stamceldonatie

Dit is de privacyverklaring van Matchis Fonds Stamceldonatie ("Fonds"). Met deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt het Fonds de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

1. Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?

Naam, adres, woonplaats (NAW) , telefoonnummer en e-mailadres  
•    geboortedatum
•    geslacht 
•    betalingsgegevens (bankrekeningnummer)  
•    informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres  
•    uw surfgedrag op de website  
•    het besturingssysteem, browsertype en de internetprovider die u gebruikt  
•    het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt   
•    overige gegevens die aan het Fonds worden verstuurd door bijvoorbeeld een profiel op Sterk Voor Matchis/ digicollect aan te maken te maken, in correspondentie en telefonisch. 
 

2. Wat is het doel van deze verwerkingen?

•    om uw donatie te verwerken en te beheren
•    om u te benaderen voor nieuwsbrieven 
•    om u te informeren over nieuwe campagnes  
•    om onze dienstverlening te optimaliseren
•    om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op het Fonds rust  
•    om interne en externe controle uit te oefenen op onze diensten
•    om de website aan te passen en te verbeteren  
•    om met u contact te hebben en te reageren op de door u gestelde vragen of klachten
  
Door het geven van het telefoonnummer en/of emailadres en akkoord te gaan met ons privacybeleid wordt ingestemd met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien van bovenstaande doelen.  
 

3. Op deze gronden gebruiken wij uw gegevens

Het Fonds verwerkt uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:  
•    u heeft vrijwillig aan het Fonds uw gegevens voor de verwerking afgestaan  
•    de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een  
overeenkomst waarbij u partij bent


Het Fonds heeft de volgende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van uw gegevens:  
• Werven van donateurs ten behoeve van het uitbreiden en in standhouden van het stamceldonorregister
• Het functioneren van de website
• Gegevens te beschermen, computersystemen beveiligen
.  

4. Delen met derden

Het Fonds kan derde partijen inschakelen die in opdracht van het Fonds persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:  
•    websitebouwers  
•    opdrachtnemers/leveranciers, waaronder leveranciers van IT-diensten.  

Het Fonds maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.  

 

5. Beveiliging

Het Fonds treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Het Fonds zorgt ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt het Fonds doorlopend privacy verhogende (beveiligings)maatregelen. 

6. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens worden bewaard doordat de Belastingdienst dat vereist. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.  

7. Uw rechten

Het Fonds en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Het Fonds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@fondsstamceldonatie.nl.   Een medewerker zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

•    U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevensuitwissing en beperking van het gebruik van uw  persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken  van uw toestemming.
•    U kunt ons verzoeken de door u verstrekte gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen,  of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk  voorschrift worden verwerkt.

8. Cookies

Op de website van het Fonds worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie hetCookie Statement. 

 

9. Vragen? 

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@fondsstamceldonatie.nl  

 

10. Wijzigingen 

Het Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 
 

Doneer